A pályázat keretében az Észak-Alföldi régió, valamint az Észak-Magyarországi régió hátrányos helyzetű településeinek nevelési-oktatási intézményeiben tanuló diákok, és oktatóik fejlesztése valósul meg.

A fejlesztő tevékenység során a tanulók (általános iskola felső tagozatos diákjai) számára szervezünk folyamatos, mezőgazdasághoz kötődő tanórán kívüli képzést, gyakorlati módszertanon alapuló oktatást.

A szakmai tevékenység során tábort, családi napokat, kerekasztal beszélgetéseket, workshopokat, fórumokat rendezünk online tudásbázist hozunk létre, az intézményekben és a pályázatban résztvevők mintakertjeiben tevékenykedünk.

A fejlesztéshez alkalmazott szakmai hátteret egy nemzetközi referenciákkal is rendelkező program adja, az ALICERA, amely célja a támogatni a vidéki térségek kompetenciájának és identitásának megőrzését.

A pályázat eredményeként a fejlesztési programban részt vevők látómezejébe kerülhetnek a mezőgazdaságban rejlő lehetőségek, továbbtanulásuk lehetséges területét képezheti, képessé válnak önálló kiskert, vagy háztáji gazdaság működtetésére. A program közvetett eredményeként a programban érintett gyermekek, illetve családjaik nagyobb érdeklődéssel fordulhatnak a háztáji termelés, gazdálkodás irányába, a program részeként önálló kiskertet hoznak létre otthonukban.

A pályázat célja:

Rövid távú célok:

  • mintaprojekt végrehajtása, mely szakmailag az adaptált ALICERA oktatási program anyagaira támaszkodik, módszertanilag az elkészített útmutatók mentén halad,
  • testközelbe hozza lakókörnyezetükben elérhető természeti értékeket, felismertetve azok jelentőségét, felértékelve a szabadban eltöltött foglalkozások szépségét, hasznosságát, szemléletbeli változásokat indukálva,
  • megismerteti az egészséges életmód alternatíváját, 
  • érdekessé teszi a tanulást és a tanult témát, motiválhatóságukat, cselekvési hajlandóságukat javítja, fejleszti a kapcsolatteremtő képességet, az együttműködést igénylő feladatok, csoportos munkák által tanulási készségeiket, képességeiket fejleszti,
  • új információforrásokat helyez el, mely új tanulási módszerek, információszerzési eljárások megismerését teszi lehetővé,
  • helyben érdekelt, a programot támogató szervezetekkel épít ki kapcsolatot.
A program hosszú távú célkitűzései:
  • a tevékenységek célcsoporttal való megosztásán túl a létrejött értékek családi körben is elterjednek,
  • a mezőgazdasági terület felértékelődik pályaválasztás tekintetében, 
  • együttműködés a támogató szervezetekkel folytatott közös tevékenység eredményeként.